• 1 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony http://beverlyhillsformula.pl/
 2. Nazwa konkursu: „POKAŻ SWÓJ NAJPIĘKNIEJSZY UŚMIECH:)” zwany dalej „Konkursem”.
 3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.

 

 • 2 Przedmiot konkursu
 1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu czarno-białego zdjęcia uśmiechu, które powinno nawiązywać do faktu, że wybielające pasty do zębów Beverly Hills Formula są czarne, ponieważ zawierają węgiel aktywny.
 2. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Organizatorem konkursu jest firma Semper Media z siedzibą w Warszawie, biuro@sempermedia.pl (organizator)
 5. Fundatorem nagród jest Purity Lab, Dublin, Irlandia (fundator).

 

 • 3 Zadanie konkursowe
 1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu czarno-białego zdjęcia uśmiechu na adres biuro@sempermedia.pl. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać jedno zdjęcie (pracę konkursową). Zdjęcie powinno nawiązywać do faktu, że wybielające pasty do zębów Beverly Hills Formula są czarne, ponieważ zawierają węgiel aktywny.
 2. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać jedno zdjęcie (pracę konkursową).
 3. Spośród nadesłanych prac jury wybierze pięć najlepszych, których autorzy otrzymają nagrody. Każda nagroda składa się z zestawu trzech past Beverly Hills Formula – Perfect White Black, Perfect White Black Sensitive i Perfect White Gold.

 

 • 4 Czas trwania konkursu:
 1. 22.01.2018 do 26.01.2018 do godziny 24.00.
 2. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 29.01.2018.

 

 • 5 Uczestnicy
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu.
 2. W konkursie mogą brać udział jedynie indywidualni Uczestnicy, z wykluczeniem prac zbiorowych.

 

 • 6 Komisja konkursowa
 1. O wyborze zwycięzcy zadecyduje jury, która kierować się będzie takimi kryteriami jak: pomysł, oryginalność przesłanych prac.
 2. W skład komisji wejdą trzej przedstawiciele Organizatora.

 

 • 7 Nagrody
 1. Nagrodą w konkursie jest pięć zestawów past Beverly Hills Formula. Każdy zestaw składa się z z trzech past Beverly Hills Formula – Perfect White Black, Perfect White Black Sensitive i Perfect White Gold o łącznej wartości 75 złotych.
 2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy lub niedostarczenia wszystkich w/w informacji w terminie 7 dni (słownie: siedmiu) Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

 

 • 8 Prawa autorskie
 1. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.
 2. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
 3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.
 4. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie.

 

 • 9 Postanowienia końcowe:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w tym prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 2. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci odpowiedzi na maila, z którego zostało przesłane zgłoszeniekonkursowe.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.